Wydawca internetowy

Udostępniamy miejsca reklamowe na portalach z naturalnym ruchem i o dobrych parametrach marketingowych w niskich cenach.

Zobacz

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem fusionpress.eu (wraz z subdomenami w tej domenie) (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”), a jednocześnie są Reklamodawcami / Klientami
 2. Klient / Reklamodawca – osoba fizyczna lub firma bez ograniczeń terytorialnych która za pośrednictwem sieci internet złoży zamówienie na usługi reklamowe świadczone przez Usługodawcę.
 3. Właścicielem serwisu i usługodawcą jest spółka Fusion Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, os. Centrum A 4/ U3, 31-923 Kraków, Polska, NIP: 6783150574, REGON: 12307405500000, KRS: 0000502729, zwaną dalej Usługodawcą.
 4. Serwis oferuje możliwość zakupu reklamy w formie banneru, banneru typu popup lub artykułu sponsorowanego na stronach internetowych

II. Usługa

 1. Oferowana usługa polega na czasowym udostępnieniu miejsca reklamowego lub emisji artykułu internetowego na wybranej przez Klienta stronie internetowej / stronach internetowych.
 2. W przypadku reklamy typu display czas emisji oraz wysokość opłaty wyliczana jest przez skrypt korelujący czynniki wpływające na jakość oferowanego miejsca reklamowego np. miejsce publikacji, długość emisji w dniach, popularność serwisu, tematykę serwisu, jakość domeny itd. Skrypt obliczający może zostać przez Usługodawcę wyłączony jeśli ilość miejsc reklamowych zostanie wyczerpana lub będzie się znajdować w trakcie aktualizacji.
 3. Artykuły sponsorowane z reguły nie są kasowane z portali ale Usługodawca daje gwarancję utrzymania publikacji gościnnych i sponsorowanych na 12 miesięcy, którą można rozszerzyć podczas składania zamówienia.
 4. Usługodawca domyślnie nie gwarantuje minimalnych zasięgów dla kreacji reklamowych klienta chyba, że w zamówieniu oznaczono inaczej.
 5. Klient w ciągu 24h od złożenia zamówienia może dwukrotnie wprowadzić bezpłatne korekty materiałów reklamowych np. banner, treść artykułu za pomocą unikalnego linku edycyjnego przesłanego w wiadomości email po opłaceniu zamówienia. Po tym czasem Usługodawca może pobierać opłaty.

III. Dane osobowe

 1. Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie zamawiania lub korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Każdy Użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego pod domeną fusionpress.eu
 5. Reklamodawca wyraża nadto zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Usługodawcę, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Usługodawcę w procesie zamawiania lub korzystania z Serwisu.
 6. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa Polityka Prywatności.
 7. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: procedowania płatności kanałami elektronicznymi oraz wystawieniem dokumentów płatniczych (faktura) (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez Fusion Marketing Sp. z o.o. (właściciela serwisu) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278 lub PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

IV. Płatności

 1. Szczegółowe zasady rozliczeń, finalną kwotę zamówienia oblicza elektroniczny formularz zamówienia. Użytkownik samodzielnie wybiera wygodny dla siebie kanał płatności który w momencie składania zamówienia jest aktywny.
 2. Reklamodawca upoważnia Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej.
 3. Ceny wskazane w Serwisie są cenami brutto. 
 4. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278 lub przez spółkę PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod domeną fusionpress.eu
 2. Każda reklamacja powinna zawierać unikalny kod zamówienia, adres url miejsca emisji reklamy, datę złożenia zamówienia oraz wybrany przez Klienta sposób płatności. Odpowiedzi na reklamację będą przesyłane wyłącznie na adres email podany przy składaniu zamówienia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych.

VI. Odpowiedzialność

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany potwierdzić poprawność składanego zamówienia, poprawność swoich danych niezbędnych do otrzymania rozliczenia, oświadczenia o akceptacji regulaminu oraz szczególnej weryfikacji poprawności adresu email który w przyszłości może służyć do ewentualnej autoryzacji klienta w przypadku podjęcia akcji edycji lub usunięcia reklamy.
 2. Reklamodawca zamawiając jakąkolwiek z Usług zobowiązany jest zapewnić, aby działania te nie naruszały prawa w szczególności publikowane treści i materiały graficzne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji treści i materiałów publikowanych przez Reklamodawców oraz do usunięcia takich treści w przypadku niespełniania niniejszego regulaminu lub całkowitego niedopasowania treści reklamowych do tematyki portalu. W takim przypadku uiszczona opłata zaliczana jest jako koszt weryfikacji ręcznej i nie podlega zwrotowi.
 4. Zamówione Usługi ze względu na swoją specyfikację i automatyzacją nie mogą zostać zwrócone po zamówieniu. Kreacja bannerowa lub artykuł sponsorowany po opublikowaniu na stronie internetowej zyskuje zasięgi i z tego powodu nie podlega zwrotom konsumenckim.
 5. Usługodawca w trybie ciągłym monitoruje dostępność stron internetowych z sieci internet dokładając wszelkich starań aby stron internetowe były online, jednak nie może wykluczać awarii i modernizacji infrastruktury które mogą powodować przerwy w działaniu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartego zamówienia w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych.
 7. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Usługa realizowana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe lub po otrzymaniu cyfrowego potwierdzenia z systemu bankowego lub od providerów płatności elektronicznych.
 9. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 2. Wszelkie spory między Reklamodawcą i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2019

Skontaktuj się z nami

FusionPress to prywatna sieć publikacyjna obejmująca ponad 25 branż. Portale o designie klasy Premium, domeny o wysokich współczynnikach marketingowych o łącznym ruchu ponad ~1.400.000 unikalnych wizyt i ponad 6 800 000 mln odsłon.

Udostępniamy możliwość wykorzystania portali poprzez interfejs API zewnętrznym podmiotom i organizacjom. Zapytaj o więcej szczegółów.

Adres

Fusion Marketing Sp. z o.o.
os. Centrum A 4 /U3
31-923 Kraków
NIP: 6783150574,
REGON: 12307405500000,
KRS: 0000502729

Email

+48 794 502 662


Formularz kontaktowy

Idź do koszyka